Poczucie winny czy sukces? Kobiece dylematy w karierze i rodzicielstwie

Obserwując dzisiejszy świat, nie sposób nie dostrzec, jak wiele ról przypisuje się kobietom. Jesteśmy ekspertkami w swoich dziedzinach, liderkami w miejscach pracy, a jednocześnie pełnimy role mam, opiekunek domowych i wielu innych. Dążenie do równowagi między karierą a życiem rodzinnym staje się nie tylko wyzwaniem, ale także tematem kluczowym w dyskusji o równości płci i jakości życia. W naszym dzisiejszym wywiadzie poruszymy te kwestie głębiej, zanurzając się w doświadczenia, wyzwania i strategie kobiet, które stawiają czoło temu trudnemu, ale ważnemu zadaniu.

Ewelina Salwuk-Marko: Kobiety mają dziś wiele ról. Są ekspertkami, mają stanowiska liderskie jednocześnie są mami czy strażniczkami domowego ogniska. Jakie są największe wyzwania dla kobiet, które dążą do równowagi między karierą a życiem rodzinnym?

Paulina Pietrzyk-Kowalec: Dążenie do równowagi między karierą a życiem rodzinnym może być wyzwaniem dla wielu kobiet ze względu na różnorodne czynniki. Balansowanie między pracą a życiem rodzinnym wymaga skutecznego zarządzania czasem i priorytetami. Ciągła praca może zagrażać jakości czasu spędzanego z rodziną, podczas gdy zbyt duża liczba obowiązków rodzinnych może negatywnie wpływać na karierę. Niektóre społeczności mogą nadal promować tradycyjne role płciowe, co może sprawić, że kobiety czują presję, aby skupić się głównie na życiu rodzinnym. Ponadto, brak elastyczności ze strony pracodawców w kwestii godzin pracy, urlopów rodzicielskich czy możliwości pracy zdalnej może utrudniać osiągnięcie równowagi między pracą a życiem osobistym. Kobiety często stykają się z nierównościami płacowymi oraz ograniczeniami w awansie zawodowym ze względu na płeć. Szklany sufit może sprawić, że awanse na wyższe stanowiska stają się trudniejsze do osiągnięcia, co może wpłynąć na możliwość zapewnienia stabilnego wsparcia finansowego dla rodziny. Panie często doświadczają presji społecznej związanej z oczekiwaniami dotyczącymi roli matki i kariery zawodowej. Społeczne normy mogą sugerować, że kobiety powinny poświęcić więcej czasu na opiekę nad dziećmi i obowiązki domowe, co może sprawiać trudności w realizacji zawodowych celów. Niektóre kobiety mogą doświadczać poczucia winy z powodu braku czasu spędzanego z rodziną lub z powodu zaangażowania w pracę na szkodę życia osobistego, a vice versa. Poczucie winy może być trudne do pokonania i może wpływać na samoocenę oraz ogólne zadowolenie z życia. Zapewnienie opieki nad dziećmi może być wyzwaniem dla kobiet, które pracują, szczególnie gdy nie mają dostępu do przystępnych cenowo usług opieki nad dziećmi lub wsparcia ze strony bliskich.

Czy uważasz, że istnieją nadal społeczne lub instytucjonalne bariery utrudniające kobietom osiągnięcie wysokich stanowisk zawodowych?

Tak, istnieją nadal społeczne i instytucjonalne bariery, które utrudniają kobietom osiągnięcie wysokich stanowisk zawodowych. Pomimo postępów w walce o równość płacową, nadal istnieją różnice w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami. Nierówności płacowe mogą utrudniać kobietom osiągnięcie stanowisk kierowniczych, ponieważ niższe wynagrodzenie może ograniczać ich dostęp do szkoleń, rozwoju zawodowego oraz możliwości awansu. Szklany sufit to subtelna forma dyskryminacji, która utrudnia kobietom awans na wyższe stanowiska w firmie lub organizacji. Choć kobiety mogą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, to mogą napotykać na barierę, która uniemożliwia im awans ze względu na płeć. Niektóre organizacje mogą nie zapewniać odpowiednich mechanizmów wsparcia, takich jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy urlop rodzicielski, co może utrudniać kobietom pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzica. Społeczne normy i oczekiwania dotyczące ról płciowych nadal mogą wpływać na decyzje zawodowe kobiet i mężczyzn. Kobiety często stawiane są w roli głównej opiekunek domowych, co może prowadzić do ograniczeń w karierze zawodowej. Wiele firm i organizacji nadal charakteryzuje się niewystarczającą reprezentacją kobiet na najwyższych stanowiskach. Brak widocznych kobiet na szczytach hierarchii może ograniczać aspiracje zawodowe innych kobiet i tworzyć wrażenie, że awans na wysokie stanowiska jest trudny do osiągnięcia.

Jakie są główne trudności dla kobiet w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy? i nie chodzi mi tu o sprawy podatkowe czy papierologię. Jakie mentalne bariery mogą nas ograniczać?

Pomijając sprawy podatkowe i papierologię, istnieje wiele innych trudności, z którymi kobiety mogą się spotkać podczas zakładania i prowadzenia własnej firmy. Brak pewności siebie, może być jedną z największych mentalnych barier dla kobiet zakładających własną firmę. Kobiety mogą obawiać się ryzyka związanego z przedsiębiorczością, wątpić w swoje umiejętności i zdolności do osiągnięcia sukcesu, co może prowadzić do zahamowania działań i unikania nowych wyzwań. Lęk przed porażką jest powszechnym uczuciem wśród przedsiębiorców, ale może być szczególnie silny u kobiet. Obawa przed niepowodzeniem może prowadzić do unikania ryzyka i podejmowania mniej ambitnych działań, co może ograniczyć potencjał rozwoju firmy. Brak wsparcia społecznego może być dużym wyzwaniem dla kobiet zakładających własną firmę. Ograniczony dostęp do sieci kontaktów biznesowych, mentorów i wsparcia rodziny i przyjaciół może utrudnić zdobywanie wiedzy, doświadczenia i wsparcia potrzebnego do sukcesu w przedsiębiorczości. Niektóre kobiety mogą stawiać sobie ograniczenia ze względu na stereotypy płciowe i społeczne oczekiwania. Mogą wątpić w swoje zdolności lub uważać, że nie są wystarczająco „odpowiednie” lub „kompetentne”, aby prowadzić własną firmę, co może prowadzić do samo wykluczenia się z możliwości przedsiębiorczości. Prowadzenie własnej firmy wymaga zaangażowania czasu i energii, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Brak równowagi może prowadzić do wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i konfliktów rodzinnych, co może być dodatkową przeszkodą dla kobiet w prowadzeniu własnej firmy. Budowanie marki osobistej może być trudne dla niektórych kobiet, szczególnie jeśli nie czują się komfortowo z autopromocją i wyeksponowaniem się publicznie. Brak pewności siebie i obawa przed oceną innych mogą ograniczać zdolność kobiet do budowania marki osobistej i promowania swojego biznesu.

Jakie strategie polecasz w sytuacji radzenia sobie z poczuciem winy lub presją społeczną, gdy kobieta decyduje się skupić na karierze zawodowej zamiast na opiece nad dziećmi?

Pierwszym krokiem do radzenia sobie z poczuciem winy jest zaakceptowanie swoich wyborów i decyzji. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojego życia i kariery, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i celom.Ważne jest określenie swoich priorytetów i wartości życiowych. Jeśli kariera zawodowa jest dla kobiety ważna i satysfakcjonująca, należy skoncentrować się na osiągnięciu sukcesu zawodowego, niezależnie od społecznych oczekiwań.

Istotne jest otwarte rozmawianie z bliskimi, partnerem życiowym, rodziną i przyjaciółmi o swoich decyzjach i celach zawodowych. Jasnemu wyrażeniu swoich potrzeb i oczekiwań może pomóc w uzyskaniu wsparcia i zrozumienia ze strony innych.

Poszukiwanie wsparcia ze strony osób, które dzielą podobne doświadczenia i wyzwania, może być bardzo pomocne. Grupy wsparcia, kluby zawodowe oraz mentorzy mogą być cennymi źródłami wsparcia emocjonalnego i praktycznych porad.

Ważne jest również zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, niezależnie od tego, czy decydujemy się skupić bardziej na karierze czy na opiece nad dziećmi. Planowanie czasu, dbanie o siebie i swoje relacje oraz okazjonalne odstąpienie od pracy mogą pomóc w zapewnieniu harmonii między różnymi sferami życia.

Kobiety powinny przypominać sobie o swojej wartości jako profesjonalistki i jednostki. Podnoszenie kwalifikacji, osiąganie sukcesów zawodowych i budowanie swojej kariery są równie ważne jak opieka nad rodziną i nie powinny być traktowane jako przyczyna do poczucia winy.

Paulina Pietrzyk-Kowalec
Paulina Pietrzyk-Kowalec

Jak uważasz, jak można zwiększyć dostęp kobiet do wysokiego szczebla kierownictwa w różnych dziedzinach, uwzględniając obowiązki rodzinne?

Firmy i organizacje powinny promować elastyczne modele pracy, takie jak praca zdalna, elastyczne godziny pracy czy job sharing. Dzięki temu kobiety będą miały większą możliwość dostosowania harmonogramu pracy do swoich obowiązków rodzinnych, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w karierę. Firmy powinny oferować programy urlopu rodzicielskiego, które umożliwią zarówno matkom, jak i ojcom, przejęcie opieki nad dziećmi bez ryzyka utraty pracy lub możliwości awansu. Umożliwi to kobietom powrót do pracy po urlopie rodzicielskim z większym wsparciem i pewnością, że ich kariera nie ucierpi z tego powodu. Firmy i organizacje powinny działać na rzecz eliminacji nierówności płacowych i promowania równych szans awansu dla kobiet i mężczyzn. Konieczne jest zapewnienie transparentnych procesów awansu, oceny osiągnięć opartych na zasługach oraz promowanie różnorodności w kierownictwie. Programy mentorstwa i coaching mogą być skutecznym narzędziem wspierającym rozwój kariery zawodowej kobiet. Zapewnienie kobietom dostępu do mentorów i coachów, którzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i udzielać wsparcia w osiąganiu celów zawodowych, może pomóc w zwiększeniu ich zaangażowania w karierę. Konieczne jest promowanie świadomości na temat uprzedzeń płciowych oraz walka z stereotypami dotyczącymi ról płciowych w miejscu pracy. Edukacja pracowników na temat różnorodności, równości płci oraz konsekwencji uprzedzeń płciowych może przyczynić się do tworzenia bardziej otwartych i inkluzywnych środowisk pracy.

Jakie wsparcie społeczne, wsparcie bliskich jest niezbędne, aby umożliwić kobietom rozwój kariery i równoczesną opiekę nad rodziną?

Wsparcie społeczne i wsparcie bliskich odgrywają kluczową rolę w umożliwieniu kobietom rozwijania kariery zawodowej oraz równoczesnej opieki nad rodziną. Posiadanie wsparcia emocjonalnego ze strony partnera życiowego, rodziny, przyjaciół czy współpracowników może być niezwykle pomocne dla kobiet, które próbują pogodzić karierę zawodową z opieką nad rodziną. Wsparcie emocjonalne może przejawiać się poprzez wsparcie w trudnych chwilach, słuchanie i zrozumienie oraz motywowanie do osiągania celów.

Pomoc w codziennych obowiązkach domowych, takich jak sprzątanie, gotowanie czy opieka nad dziećmi, może znacznie ułatwić kobietom skupienie się na pracy zawodowej i rozwijanie kariery. Partnerzy życiowi oraz inne osoby bliskie mogą współdzielić obowiązki domowe, aby stworzyć równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Posiadanie wsparcia w opiece nad dziećmi, takiego jak dostęp do przystępnych cenowo usług opieki nad dziećmi, wsparcie rodziny lub opiekunów, a także elastyczne godziny pracy, może umożliwić kobietom kontynuowanie swojej kariery zawodowej bez konieczności rezygnacji z opieki nad dziećmi.

Wsparcie w rozwoju zawodowym, takie jak dostęp do szkoleń, mentorstwo, coaching czy programy rozwoju kariery, może pomóc kobietom w osiąganiu swoich zawodowych celów i dążeniu do awansu zawodowego, jednocześnie zapewniając im poczucie wsparcia i motywacji. Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem związanym z równoczesnym prowadzeniem kariery i opieką nad rodziną, na przykład poprzez udostępnienie czasu na odpoczynek, pomaganie w organizacji harmonogramu czy zapewnienie możliwości relaksu, może pomóc kobietom utrzymać równowagę i efektywnie radzić sobie z wyzwaniami.

Czy wg ciebie, multitasking istnieje? Czy istnieje work-life-balance? Czy to jednak mit, stworzony przez social media?

Istnieje powszechne przekonanie, że multitasking polega na wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. Jednak badania wykazały, że ludzki mózg nie jest w stanie skupić się na wielu zadaniach równocześnie i wykonywać ich efektywnie. Zamiast tego, procesy mózgowe zmieniają się szybko między różnymi zadaniami, co może prowadzić do obniżenia skuteczności i wydajności. Dlatego też, choć ludzie mogą wydawać się „multitaskingowi”, w rzeczywistości skupiają się na jednym zadaniu w danym momencie. Work-life balance odnosi się do dążenia do równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Chodzi o to, aby znaleźć harmonię między pracą a życiem prywatnym, zapewniając sobie odpowiednią ilość czasu i uwagi dla obu sfer życia. Jest to koncepcja, która jest postrzegana jako istotna dla ogólnego dobrostanu i satysfakcji zawodowej i osobistej. Jednak osiągnięcie idealnej równowagi może być trudne i wymaga świadomego zarządzania czasem, priorytetami i granicami między pracą a życiem prywatnym.

Czy to mit, stworzony przez social media? Niekoniecznie. Zarówno multitasking, jak i work-life balance są realnymi koncepcjami, które mają swoje uzasadnienie w życiu zawodowym i osobistym. Jednakże społeczne media mogą czasami kreować nieosiągalne standardy lub wyidealizowane wizerunki, co może sprawiać, że ludzie czują presję, aby osiągnąć nierealistyczne poziomy produktywności i harmonii między życiem zawodowym a osobistym.

W rzeczywistości, każdy musi znaleźć własne sposoby na radzenie sobie z wielozadaniowością i dążenie do równowagi między pracą a życiem prywatnym, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom i celom. Dla jednych może to oznaczać wyznaczenie konkretnych celów, ustalenie jasnych granic między pracą a życiem osobistym, a dla innych może to być bardziej elastyczne podejście, które uwzględnia zmieniające się potrzeby i priorytety

Jakie są korzyści dla społeczeństwa wynikające z pełnego zaangażowania kobiet zarówno w życie zawodowe, jak i rodzinne?

Aktywne uczestnictwo kobiet na rynku pracy przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie siły roboczej i potencjału produkcyjnego. Wykorzystanie pełnego potencjału kobiet w zakresie umiejętności, talentów i wiedzy przyczynia się do innowacji, rozwoju technologicznego i wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Kobiety, które pracują zawodowo, mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów swoich rodzin, co wpływa na poprawę warunków życia, edukacji i zdrowia całej rodziny. Dodatkowe źródło dochodu może również zwiększyć stabilność finansową i bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin.

Pełne uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym przyczynia się do promowania równości płci poprzez zmniejszanie nierówności w dostępie do edukacji, zatrudnienia, płacy i możliwości awansu zawodowego. Zachęcanie kobiet do rozwijania kariery zawodowej i pełnienia aktywnej roli społecznej przyczynia się do przełamywania stereotypów płciowych i budowania bardziej zrównoważonych społeczeństw.

Kobiety, które równoważą życie zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, mogą czerpać korzyści z lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Wsparcie w radzeniu sobie z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi oraz możliwość korzystania z elastycznych modeli pracy może przyczynić się do zmniejszenia stresu i poprawy ogólnego samopoczucia.

Dzięki różnorodności perspektyw i doświadczeń, jakie kobiety przynoszą do miejsc pracy, pełne zaangażowanie ich w życie zawodowe może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i kreatywności w organizacjach. Integracja różnych punktów widzenia może prowadzić do lepszych rozwiązań, produktów i usług.

Kobiety często pełnią kluczowe role w społecznościach lokalnych, angażując się w wolontariat, edukację, opiekę zdrowotną i inne formy działalności społecznej. Ich zaangażowanie w życie zawodowe może wspierać wzmacnianie społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych.

Jakie zmiany legislacyjne mogą poprawić sytuację kobiet, które próbują pogodzić karierę z życiem rodzinnym?

Zmiany legislacyjne mogą odegrać kluczową rolę w poprawie sytuacji kobiet, które próbują pogodzić karierę z życiem rodzinnym. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia podczas tego urlopu może być kluczowym wsparciem dla kobiet, które decydują się skoncentrować na opiece nad dziećmi w okresie po urodzeniu. Dodatkowo, promowanie urlopu rodzicielskiego dla ojców może równoważyć odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi między rodzicami.

  1. Ustalanie elastycznych godzin pracy, pracy zdalnej i innych elastycznych modeli pracy może umożliwić kobietom dostosowanie harmonogramu pracy do ich obowiązków rodzicielskich. Legislacja powinna promować obowiązek pracodawców do uwzględniania potrzeb pracowników w zakresie elastyczności pracy.
  2. Inwestowanie w infrastrukturę przedszkoli i placówek opieki nad dziećmi oraz zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo usług opieki nad dziećmi może pomóc kobietom kontynuować swoją karierę zawodową, niezależnie od obowiązków rodzicielskich.
  3. Wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących równości płacowej oraz zakazanie dyskryminacji ze względu na status rodzicielski mogą zapewnić kobietom równy dostęp do szans zawodowych i zapobiec dyskryminacji w miejscu pracy.
  4. Zapewnienie dodatkowych świadczeń finansowych dla rodzin, takich jak dodatkowe zasiłki rodzinne, ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi czy programy wsparcia dla rodzin o niskich dochodach, może pomóc w zmniejszeniu obciążeń finansowych związanych z opieką nad dziećmi i umożliwić kobietom kontynuowanie kariery zawodowej.
  5. Ważne jest także promowanie edukacji i świadomości na temat równości płci, równowagi między życiem zawodowym a osobistym oraz eliminacji stereotypów płciowych. Edukacja może obejmować szkolenia dla pracodawców w zakresie równości płci, kampanie informacyjne na temat praw kobiet oraz promowanie kultur organizacyjnych sprzyjających równości płci.

Twoja cenna i wartościowa myśl.

Nigdy nie myśl, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, bo kiedy zamykają się drzwi, otwiera się okno,

dr Paulina Pietrzyk-Kowalec

Filolog angielski, doktor Zarządzania Strategicznego, kończący studia z zakresu Psychotraumatologii, wykładowca, przedsiębiorca, zdobywczymi statuetki WOMAN POWER pod patronatem medialnym Forbes. Dobry duch kobiet, wspierający je w trudnych sytuacjach życiowych oraz inspirujący do rozwoju osobistego. W swoich mediach społecznościowych prowadzi grupy dedykowane kobietom (Kobiece Skrzydła i Przebudzenie Kobiecości). Niebawem rozpoczyna swoją praktykę terapeutyczną, a jednym z jej celów jest założenie fundacji dla kobiet po toksycznych i przemocowych związkach.

Share

Podziel się swoją opinią

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Mam wrażenie, że żyjemy w świecie, gdzie kultura „zapie$$$lu” jest czymś cenionym, ale jak chwile sapniesz i odpoczniesz, to już coś nie tak.

  2. Wg mnie work-life-balanc nie istnieje, zawsze coś trzeba poświęcić. Kobiety najczęściej poświęcają siebie. swoje zdrowie, czas dla siebie…

Koniecznie przeczytaj!
Bycie obecnym w sieci to niezbędny krok dla każdego przedsiębiorstwa…