RAPORT: Stan toalet w publicznych szkołach podstawowych w Polsce

Jak wynika z ogólnopolskiego badania „Ocena stanu szkolnych toalet” przeprowadzonego na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka” w marcu 2018 r. wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7, blisko co trzeci ankietowany rodzic posiadający dziecko w szkole podstawowej uważa, że toaleta w szkole jego dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na temat jej stanu. Jednocześnie aż 40% ankietowanych rodziców przyznało, że ich dzieci skarżyły się na niedogodności związane z korzystaniem ze szkolnej toalety.

CEL

Głównym celem badania było poznanie opinii rodziców uczniów klas 1-7 publicznych szkół podstawowych w Polsce na temat stanu toalet w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci.

METODA

Technika badania: CATI

Przebieg wywiadu: w sytuacji, gdy badany rodzic posiadał więcej niż jedno dziecko w szkole podstawowej, wywiad dotyczył losowo dobranego dziecka.

Próba: N=253, dobór losowy, cała Polska

Termin realizacji wywiadów: 16-21 marca 2018 r.

WYNIKI

WPŁYW WYGLĄDU TOALETY NA WYBÓR SZKOŁY

¾  badanych rodziców, podejmując decyzję o wyborze szkoły dla swojego dziecka, nie brało pod uwagę wyglądu toalety, a co piąty rodzic w ogóle nie myślał o tej kwestii, wybierając szkołę.

OCENA CZYSTOŚCI SZKOLNEJ TOALETY

30% ankietowanych rodziców przyznało, że toaleta w szkole ich dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na ten temat.

Dominika Szenrok, przedstawiciel programu „Wzorowa Łazienka” marki Domestos:

Z naszych obserwacji oraz z badania, które przeprowadziliśmy wśród rodziców dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych, wynika, że stan toalet w polskich szkołach często jest daleki od ideału. Blisko co trzeci ankietowany rodzic uważa, że toaleta w szkole jego dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na temat jej stanu. Widząc potrzebę zmian, po raz piąty zainicjowaliśmy program Wzorowa Łazienka. Jest to program edukacyjny, który ma wpłynąć na zmianę warunków sanitarnych w polskich szkołach, zarówno poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów, jak i zapewnienie zwycięskiej szkole przyjaznej i czystej łazienki.

NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TOALET SZKOLNYCH

Ankietowani rodzice przyznają, że ich dzieci skarżą się na niedogodności wynikające z korzystania ze szkolnych toalet. Na ten problem zwraca uwagę 40% rodziców.

Najczęściej podawaną przez rodziców niedogodnością, z którą spotyka się dziecko w szkolnej toalecie, jest brak lub niewystarczająca ilość papieru toaletowego. Dzieci skarżą się także na brak ręczników do wytarcia rąk, brak mydła, brudną muszlę klozetową, nieestetyczną łazienkę zniechęcającą do skorzystania z niej oraz brak zamykanych zamków w drzwiach do kabin toaletowych.

UNIKANIE KORZYSTANIA Z TOALETY Z POWODU JEJ ZŁEGO STANU

Prawie co szósty ankietowany rodzic (15%) przyznaje, że jego dziecko unika korzystania z toalety w szkole z powodu jej złego stanu lub wyposażenia.

dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, ekspert programu „Wzorowa Łazienka”

Dziecko unikające odwiedzin szkolnej łazienki na przykład z powodu jej kiepskiego wyposażenia czy stanu czystości lub mające do niej utrudniony dostęp nie może skupić się na procesie dydaktycznym. Ponadto może się ono bać, że zostanie wyśmiane czy wykpione przez rówieśników w sytuacji, kiedy na przykład drzwi do kabiny pozbawione zamknięcia otworzą się, pokazując zbyt wiele… Może na tym ucierpieć pewność siebie dziecka, jego samoocena i samopoczucie w grupie rówieśniczej.


WPŁYW BRAKU MOŻLIWOŚCI SWOBODNEGO KORZYSTANIA Z TOALETY NA KOMFORT I KONCENTRACJĘ UCZNIÓW

87% ankietowanych rodziców jest zdania, że brak możliwości swobodnego skorzystania z toalety zawsze, kiedy dziecko tego potrzebuje, ma niekorzystny wpływ zarówno na komfort, jak i koncentrację dziecka na lekcji.

Potwierdza to także opinia psychologa dziecięcego – dr Aleksandry Piotrowskiej:
Trudno mówić o poczuciu komfortu u dziecka, które ze wszystkich sił stara się zapanować nad potrzebą fizjologiczną i odroczyć wizytę w toalecie do czasu powrotu do domu. Nie ma wtedy mowy o skupieniu się na lekcji, włączaniu się w życie grupy rówieśniczej czy o beztroskiej przerwie dającej wytchnienie
i wypoczynek przed następną lekcją. Należy pamiętać, że m
amy ograniczone zasoby uwagi. Jeśli dziecko znaczną jej część musi poświęcać na zapanowanie nad własną fizjologią, to nie może w pełni śledzić toku zajęć, uważnie odbierać wprowadzanych treści czy skupiać się na zadaniu. Oczywiście cierpią na tym wyniki i osiągnięcia szkolne – to trochę tak, jakby w pewnych sytuacjach dziecko fizycznie obecne w klasie tak naprawdę przebywało gdzie indziej. 

WNIOSKI

  • Dla zdecydowanej większości rodziców wygląd szkolnej toalety nie był kryterium przy wyborze szkoły dla swojego dziecka.
  • Duża część rodziców (40%) przyznaje, że ich dzieci skarżyły się na niedogodności związane z korzystaniem z toalety szkolnej.
  • Niedogodności najczęściej dotyczyły kwestii związanych z zaopatrzeniem łazienki w środki toaletowe i higieniczne – wskazywano na brak papieru toaletowego, brak ręczników oraz mydła do mycia rąk. W następnej kolejności pojawiały się skargi związane z czystością
   i estetyką miejsca – brudna muszla toaletowa oraz brudna lub nieestetyczna łazienka. Stosunkowo często pojawiały się również wskazania na usterki uniemożliwiające zamknięcie kabiny toalety (brak sprawnych zamków).
  • O unikaniu korzystania ze szkolnej toalety przez dziecko z powodu jej złego stanu i wyposażenia wspominał prawie co szósty ankietowany rodzic.
  • Zdaniem większości rodziców (87%) brak możliwości korzystania z toalety zawsze, kiedy dziecko tego potrzebuje, ma wpływ na komfort uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz na jego koncentrację na lekcjach.
O PROGRAMIE „WZOROWA ŁAZIENKA”

Akcja „Wzorowa Łazienka” marki Domestos skierowana jest do publicznych szkół podstawowych. Jest to program edukacyjny, który ma wpłynąć na zmianę warunków sanitarnych w polskich szkołach poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów oraz zapewnienie zwycięskiej szkole przyjaznej, funkcjonalnej i czystej łazienki. Szczegółowe informacje na temat programu: www.wzorowalazienka.pl

Badanie „Ocena stanu szkolnych toalet”[1] zostało przeprowadzone na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka”
w marcu 2018 r. wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7.

2 „Ocena stanu szkolnych toalet”, Badanie ilościowe zrealizowane wśród rodziców uczniów szkół podstawowych z klas 1-7, marzec 2018, n=253, cała Polska.

Materiały prasowe

Share

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koniecznie przeczytaj!
W świecie alkoholi panuje znaczne rozdrobnienie, nie sposób zliczyć wszystkich…