Regulamin Konkursu – Jaki tata taki syn

 REGULAMIN

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest portal Feszyn.com. Sponsorem nagrody jest firma Wola.

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3. Konkurs odbywać się będzie od 13 Grudnia do 20 grudnia 2016 r. Do północy. Wyniki zostaną opublikowane do 22 grudnia na portalu Feszyn.com

II. ZASADY KONKURSU

  1. Aby przystąpić do Konkursu należy, na adres info@feszyn.com przesłać odpowiedź inspirując się hasłem: „Udowodnij, że powiedzenie JAKI OJCIEC TAKI SYN w Waszym przypadku jest prawdziwe”

a) Prześlij na maila także imię i nazwisko oraz nr telefonu.

b) Temat maila „Konkurs JAKI OJCIEC TAKI SYN”

c) Możesz przesłać tekst, zdjęcie itp – dowolność. Ważne, aby udowodnić nam, że łączy coś wyjątkowego ojca i syna. Np. Pieprzyk w tym samym miejscu, zamiłowanie do piłki nożnej itp.

d) Każdy może wziąć udział tylko 1 raz.

e) Teksty  skopiowane, ściągnięte z Internetu itp. są dyskwalifikowane

f)  Oceniamy pomysłowość, kreatywność i spełnienie wszystkich zasad regulaminu.

g) Zwycięzców wybiera jury: marka Wola i portal Feszyn.com

III. NAGRODY

1.Przewidujemy następujące nagrody:

Do wygrania dla dwóch 2 vouchery o wartości 50 zł do sklepu WOLA.

 

2. Zwycięzca w ciągu 48h musi wysłać nam swoje dane korespondencyjne na adres ewelina@feszyn.com

3. Nagroda zostanie wysłana na koszt sponsora w ciągu 40 dni roboczych od publikacji wyników

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

3. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

6. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na dodanie adresu e-mail do bezpłatnego newslettera.

7. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na publikację i wykorzystywanie mojej pracy.

Share